Internetové zápisky

Národno-kresťanský realizmus je kontrarevolučná ideológia

pondělí 12. květen 2008 10:27

Fámy, že k rodnému domu prezidenta Tisa sme sa dostali podvodom, považujeme za obyčajnú zlomyseľnosť, tvrdí hlavný vedúci Jednoty slovenskej mládeže SLAVOMÍR JANČOK.

Ako v krátkosti definujete národno-kresťanský realizmus, ku ktorému
sa Vaša organizácia hlási? 
 

Ak vychádzame z toho, že národný realizmus je spoločenskovedná, kultúrna i politická paradigma, ktorá uznáva
jestvovanie národného spoločenstva a súčasne skúma a berie do úvahy
reálny stav tohto spoločenstva. a
kresťanský realizmus, tak, že mu
zodpovedá „spoločensko-politická
paradigma, ktorá uznáva jestvovanie kresťanstva ako spoločenstva
a súčasne skúma a berie do úvahy reálny stav tohto spoločenstva“

potom národno-kresťanský realizmus je spoločensko-politická paradigma (ako
národný realizmus aj kultúrna paradigma) ktorá uznáva jestvovanie oboch týchto
spoločenstiev, skúma a berie do úvahy ich reálny stav, a súčasne aj
vzájomný vzťah medzi týmito dvomi spoločenstvami. Ide primárne o politickú
filozofiu, ktorá vychádza z kresťanskej filozofie a v mojom
osobnom vnímaní ide o ideológiu kontrarevolučnú.

 

Prečo Jednota slovenskej mládeže už toľko nespolupracuje so
Slovenskou národnou jednotou (SNJ), za ktorej mládežnícku 
organizáciu bola často mylne pokladaná?
 

Jednota slovenskej mládeže inštitucionálne nikdy nespolupracovala so Slovenskou
národnou jednotou, jestvovali určité spoločné oblasti záujmu, a taktiež personálne 
prepojenia. Jedným z faktorov postupného ukončenia spolupráce bolo ukončenie 
personálnych prepojení, ďalším bol odklon JSM od politicko-teoretickej aktivity 
ku konkrétnym ideovo-kultúrnym projektom. Podobný vývoj v rámci pôsobnosti 
SNJ viedol k tomu, že došlo k vzostupu činnosti Spoločnosti pre zachovanie tradícií. 
Istú úlohu zohrávajú aj ideové rozdiely medzi SNJ a JSM.
 

Poďme k téme rodný dom prezidenta Jozefa Tisa v Bytči. Dom
spravovala Vaša organizácia, kým ho neodovzdala Spoločnosti pre 
zachovanie tradícií. Dom bol dovtedy aj vašim sídlom. S akými 
pocitmi ste ho odovzdávali? Chcete sa vyjadriť aj k fámam, že ste sa 
udajne dostali k domu podvodom?
 

Jednota slovenskej mládeže spravovala RDPT od januára roku 2006 do marca roku
2008.  Od septembra 2008 bol tiež sídlom JSM. V uvedenom období sme sa snažili 
zabezpečiť obnovu jeho základnej prevádzky a dostať ho do takého stavu, aby 
aspoň nevznikali ďalšie škody ako v rokoch 2003-2005. Spolu s dobrovoľníkmi z 
Nového slobodného Slovenska a s podporou Zahraničnej Matice Slovenskej sa podarilo 
mnohé vykonať, mnohé ostáva na novom správcovi. Ťažko mi hovoriť za iných členov 
JSM pokiaľ ide o pocity pri odovzdávaní RDPT, pokiaľ ide o mňa osobne, so 
zmiešanými pocitmi – s pocitom  dobre vykonanej práce, smútku, a súčasne s 
očakávaním upokojenia vo vzťahoch niektorých národných organizácií, a tiež z 
otvoreného, neutrálneho vedenia správy zo strany nového správcu. K fámam že sme sa
dostali k domu podvodom je ťažko sa vyjadriť, keďže nikdy neodznela s konkrétnymi 
výhradami k procesu nadobudnutia vlastníckych práv k podielu na predmetných 
nehnuteľnostiach. Pre úplnosť treba podotknúť, že JSM nikdy nebola výlučným 
vlastníkom lež iba spoluvlastníkom RDPT a tento spoluvlastnícky podiel získala zmluvou 
o zlúčení Kanadskej slovenskej ligy na Slovensku s JSM. Zmluvu podpísali štatutárni
 zástupcovia oboch strán, nikdy nebola jej platnosť spochybnená, a nikdy nikto platnosť 
prechodu uvedených nehnuteľností verejne a ani súkromne relevantným spôsobom 
nespochybnil. Pravdou však je, že určití aktivisti niektorých národných organizácií mali 
svojho času výhrady k našej správe na základe toho, že sme vraj nerešpektovali zásluhy 
tých alebo oných osobností. V skutočnosti sme vždy zastávali postoj otvorenosti k 
spolupráci so všetkými organizáciami a osobnosťami, ktoré mali záujem o spoluprácu 
ohľadne RDPT, a zásadu čo najširšieho prístupu verejnosti i národných organizácií do 
RDPT.  Preto prípadné fámy bez ohľadu na to, kto ich šíri, považujeme za obyčajnú 
zlomyseľnosť.
 

Robí JSM niečo pre rehabilitáciu Jozefa Tisa? Snaží sa jeho osobnosť
priblížiť mládeži?
 

JSM nemá v predmete činnosti rehabilitáciu prezidenta, i bez ohľadu na jej vopred
dané obmedzenia sme spoluorganizovali sme petíciu s týmto cieľom, a realizovali 
sme niekoľko výročných akcií spätých s RDPT. Osobnosť prezidenta Tisu sme sa  
snažili a snažíme sa priblížiť mládeži počas našich podujatí v RDPT, ale aj 
v časopise Nástup, kde otázka jeho odkazu a významu jeho osobnosti bola a ostáva 
jednou z najvýznamnejších, napokon aj vydaním brožúry  Úder proti verným, v roku 
2007 na 60. výročie útoku na náš časopis Nástup a jeho podzemnú sieť sme si 
pripomínali aj prezidenta, vrátane jeho prejavu na prvom 
stretnutí klubu Nástupistov v roku 1939.
 
Ako je to s členskou základňou JSM? Údajne ide reálne len o niekoľko
jednotlivcov... 
 

Podobne ako u mnohých národných organizácií naozaj ide reálne len o niekoľko
jednotlivcov či desiatok jednotlivcov. Práve potreba aktívnejšie budovať členskú 
základňu nás vedie k podpore pre vytvorenie samostatných regionálnych združení 
na Kysuciach, v okolí Žiliny a na Spiši, kde sú sústredení naši členovia. 
Súčasne práve vedomie slabej prítomnosti v niektorých regiónoch nás viedla a vedie 
k otvorenosti k ďalším (i regionálnym) združeniam, hoci nie vždy boli pokusy o 
spoluprácu úspešné. Pokiaľ ide o aktívne členstvo, všetky organizácie ktoré sa hlásia 
k národnej opozícii, sú málopočetné.  Na druhej strane JSM sa priamo 
nepovažuje za súčasť národnej opozície, keďže naša činnosť nemá politické ťažisko. 
Po preregistrácii členov
v roku 2007, čo viedlo k zániku členstva pasívnych členov sa členská základňa 
stabilizovala a prelom rokov 2007 – 2008 znamenal aj určité oživenie členstva a 
príchod nových aktívnych členov. 
 
Aké chystáte v najbližšom období aktivity?
 
Chystáme teambuildingové stretnutia našich aktivistov, letné podujatia v Piliši resp. 
južnom Novohrade, uvažuje sa najmä s letným táborovým sústredením, a spustenie 
viacerých podporných aktivít pre naše novozakladané regionálne združenia, ako aj 
pre Slovákov v Maďarsku. Pripravujeme rozšírenie časopisu 
Nástup a vytvorenie digitalizačnej skupiny na digitalizáciu knižného fondu Otvorenej 
knižnice JSM, a napokon v lete nás čaká vyhodnotenie prvého kola výzvy nášho 
Programu Rudnay na technickú podporu 
slovenského internetu v Maďarsku, a spustenie prác na prvých projektoch schválených 
na financovanie zo strany JSM. 

Ladislav Kováčik